Prestaties op factuur of met betaalbewijs

  Fiscaliteit / afrekenen, Getuigschriften

Bij het maken van een prestatiebriefje (getuigschrift) vanuit de consultatie, is het mogelijk om een extra document af te drukken, met vermelding van het aangerekend bedrag, de aangerekende prestaties, rekeningnummer, referentie voor overschrijving, …

EyeFile voorziet enkele standaard sjablonen:

  1. Ereloon nota: Vermelding van het te betalen bedrag en de gebruikte prestatiecodes.
  2. Uitgebreid bewijsstuk: Een informatief bewijsstuk voor de patiënt zoals voorgeschreven door het Riziv/Inami (zie informatie onderaan deze pagina).
  3. Overschrijving: Vermelding van gegevens zoals op de Ereloon nota, met bijkomend het rekeningnummer en een gestructureerde referentie dat de patiënt kan gebruiken om de betaling te doen.
  4. Factuur: Vermelding van gegevens zoals op een overschrijving, maar met titel ‘Factuur’ en KBO nummer van de organisatie. Deze template is, onder andere, van toepassing bij facturatie van niet-therapeutische prestaties aan niet-particulieren. Daarbij moet u er meestal op letten dat de factuur gericht is aan een andere organisatie met KBO nummer.

Een Ereloon nota, Overschrijving of Factuur kan je eventueel afdrukken bij het opvragen van de prestatiebriefjes in de consultatie, of later bij het versneld afrekenen vanuit de wachtzaal.

Je kan instellen om altijd automatisch een Ereloon nota of bewijsstuk mee af te drukken.

Onderaan in het prestatiebriefje, kan je kiezen om één of meer extra document mee af te drukken. Het bedrag en de gebruikte prestatiecodes worden dan vermeld op het document. Bij het opslaan van een combinatie wordt ook onthouden welk document mee wordt afgedrukt. Als je wil factureren aan een ander bedrijf of vennootschap, dan moet deze eerst worden aangemaakt als een extern contact.

Een eigen sjabloon kan je ook afdrukken, bij het maken van een prestatiebriefje. Je moet dan eerst het juiste document selecteren.
Contacteer ons indien u eigen sjablonen voor bepaalde ingrepen of onderzoeken wil ontwerpen.

Een factuur afdrukken

Je kan een factuur maken in plaats van een Riziv getuigschrift. Dit kan onder andere nodig zijn voor niet-vergoedbare prestaties, niet-therapeutische prestaties, prestaties voor niet-verzekerde personen, prestaties gefactureerd aan een verzekeringsmaatschappij…

Je kan altijd kiezen om het prestatiebriefje in EyeFile als factuur op te slaan, via één van onderstaande opties:

Of kies onderaan het prestatiebriefje om de getoonde prestaties als factuur op te slaan. Op deze manier kunnen gewone (wel-therapeutische) prestaties ook op factuur gemaakt worden (in plaats van een Riziv getuigschrift).

Om ook effectief een document als factuur af te drukken zijn volgende opties mogelijk:

Kies bij het maken van een prestatiebriefje voor Factuur, zoals in vorige paragaaf uitgelegd.

Als de prestaties reeds als factuur bewaard zijn in de consultatie in EyeFile (zoals hierboven uitgelegd), kan je ook achteraf een standaard factuur afdrukken, bijvoorbeeld op het moment van afrekenen:

Ga naar het overzicht van de prestatiebriefjes in de consultatie. Klik op de link aan de rechterkant om een factuur af te drukken voor de getoonde prestatiebriefjes bij (1).

Via afrekenen uit de wachtzaal kan ook een factuur afgedrukt worden. Dit is mogelijk als in de consultatie reeds een prestatiebriefje als factuur werd bewaard (zichtbaar bij (1)).

De onderstaande filmpjes demonstreren hoe prestaties op factuur gemaakt kunnen worden:

Prestaties op factuur (werkongeval, verzekering, …)
Prestaties op factuur (buitenlandse patiënt, geen eID, …)

Eigen nummering voor facturen in EyeFile

Als je kiest om vanuit EyeFile een factuur af te drukken, kan je ook een eigen nummering instellen voor deze documenten via dit menu:
Opties -> Instellingen -> Prestatiebriefjes/Facturen
Open het tabblad ‘Gebruikersinstellingen

De nummering voor de facturen bestaat uit een vaste prefix (1) en een oplopend getal (2).
Het nummer van de factuur (2) wordt telkens opgeteld bij het aanmaken van een nieuwe factuur.
Het is de bedoeling dat zo een oplopende nummering van facturen gemaakt wordt in EyeFile.

Met vakje (3) kan je aanduiden dat de factuurnummering voor iedereen gemeenschappelijk is.
Als dit vinkje uit staat, heeft elke dokter een apart oplopende nummering.

Een officieel bewijsstuk afdrukken

Volgens het Riziv moet de patiënt voldoende geïnformeerd zijn over de aangerekende tarieven (al dan niet via derde betaler). Zie ook onderaan deze pagina.

Via EyeFile kan je een volledig overzicht van de tarieven afprinten via een ‘uitgebreid bewijsstuk’:

Bij het maken van een prestatiebriefje, kan je aanduiden om een bewijsstuk mee af te printen.

In een consultatie kan je de bijhorende prestatiebriefjes openen via knop (1). Dan kan je een bewijsstuk afprinten voor deze gemaakte prestaties.

Officiële regelgeving Riziv / Inami

Het Riziv/INAMI stelde enkele vaste regels op, om de patiënt voldoende te informeren over de aangerekende tarieven. De tarieven moeten vermeld staan op een aangepast bewijsstuk. De regelgeving omtrent een bewijsstuk is als volgt:

De zorgverlener moet een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken in de volgende 4 situaties:

  • als hij elektronisch attesteert (eAttest), omdat hij in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp aan de patiënt geeft. Het bewijsstuk maakt het mogelijk om de patiënt te informeren.
  • als hij elektronisch factureert in derdebetaler (eFact).
  • als hij zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.
  • sinds 9 juni 2022, als hij exclusief niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.

Bij het gebruik van eAttest of eFact via MediPortal, kan er gekozen worden om automatisch een elektronisch bewijsstuk te sturen naar de patiënt via de eBox (enkel voor de officiële vergoedbare prestaties).

Niet-vergoedbare prestaties kunnen nooit digitaal via een eAttest of eFact getuigschrift verstuurd worden. Voor niet-vergoedbare prestaties dient u vanuit EyeFile een bewijsstuk af te drukken met het getuigschrift.

Indien alle prestaties (inclusief niet-vergoedbare prestaties) via de matrixprinter worden afgedrukt, geldt dit als bewijsstuk. De strook onderaan (ontvangstbewijs) moet het juiste bedrag vermelden dat de patiënt betaald heeft.Bijkomende info: